Regulamin

Regulamin

§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu internetowego „ECO PARTNER Piotr Wojewoda ul. Miła 10 Rokietnica, NIP: 779-219-07-86, REGON: 634406174”. Jest on częścią umowy zawieranej z Konsumentem.
Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja – patrz § 6 ust 1 Regulaminu.

§2

ECO PARTNER jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać usługę polegającą na wizycie doradcy technicznego, który przedstawi ofertę ogrzewania oraz wykona pomiar kamerą termowizyjną.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ECO PARTNER wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.


§4 Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów za pośrednictwem witryny internetowej „ECO PARTNER” (zwaną dalej: „Nabywcą”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem witryny internetowej ECO PARTNER (zwaną dalej: „Sprzedawcą”) jest Sklep Internetowy https://www.najtanszeogrzewanie.pl/zamow-wizyte-doradcy.html?

§5 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji jest wizyta doradcy technicznego, który wykonuje w obiekcie Klienta pomiarów powierzchni, dobiera moce grzewcze, proponuje miejsca montażu ogrzewania, pokazuje działanie panelu grzewczego 650W, w okresie chłodnym dokonuje pomiarów kamerą termowizyjną pomieszczeń.  

 2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie WWW „najtanszeogrzewanie.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie WWW, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej.

 5. Sprzedawca ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyn, zwracająć niezwłocznie wpłatę.

§6 Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 2. Składanie zamówień za pośrednictwem witryny internetowej ECO PARTNER, przez osoby o których mowa w § 4 ust 1 Regulaminu, odbywa się za pośrednictwem koszyka zakupów.

 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

 4. ECO PARTNER kontaktuje się najpóźniej w następny dzień roboczy z Nabywcą w celu umówienia wizyty celem wykonania usługi zakupionej.

 5. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianej usługi, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

§ 7 Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych personalnych Nabywcy (imię, nazwisko oraz adres) wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

 2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić

§ 8 Formy płatności

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a) przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) płatności poprzez PAYu
 

§ 9 Paragony, faktury

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura.

 2. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie wizyty otrzyma paragon. W przypadku nie otrzymania paragonu należy zgłosić to w dniu wizyty drogą e-mailową (info@najtanszeogrzewanie.pl).

 3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu ECO PARTNER do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

§ 10 Dostawa produktu

 1. Usługa zamawiana przez Sklep Internetowy ECO PARTNER realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W przypadku zamówienia, które ma zostać zrealizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy skontaktować się z podanym na stronie numerem telefonu i uzgodnić indywidualne warunki dostawy, przed potwierdzeniem zakupu. Postanowienia Regulaminu nie maja zastosowania do zakupów, przy których dostawa realizowana będzie na podstawie indywidualnie ustalanego zamówienia.

 3. Koszty dostawy - nie są doliczane żadne koszty za dostawę. Dostawa 0zł. 

 4. Termin realizacji usługi wynosi do 10dni robczych. 

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca, który jest konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy (tj. zrezygnować z zamówionej usługi  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie miailowo, zanim nastąpi wizyta doradcy w terminie 14 dni kalendarzowych

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy.

 3. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 4. Konsument może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot transakcji (produkt) nie został w żaden sposób uszkodzony przez Konsumenta.?

 5. Pieniądze za odesłany towar są zwracane przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych od doręczenia Sprzedawcy odesłanego towaru. 

 6. Druk odstąpienia od umowy znajduje się na stronie WWW Sprzedawcy.

 7. Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest produkt wykonany na zamówienie, przygotowany dla indywidualnych potrzeb konsumenta.

§ 13 Reklamacje

 1. Gwarancja i rękojmia nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniem mechanicznym. Dlatego w chwili odbioru towaru Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń.

Krok 1: Nabywca dokładnie bada przesyłkę, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), należy odmówić odebrania przesyłki, oraz sporządzić z kurierem protokół reklamacji z podaniem przyczyny odmowy.

Krok 2: W przypadku nie stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera.

Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych), należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z podaniem przyczyny reklamacji.

 1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, oraz reklamacje na braki ilościowe nie będą rozpatrywane bez wypełnionego protokołu reklamacji z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy towaru, oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

3. Reklamacja usługi powinna być złożona pisemnie na adres: info@najtanszeogrzewanie.pl i rozpatrywana jest w ciągu 7dni roboczych.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Nabywca świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe Nabywcy są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia w „ECO PARTNER”.

 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w szczególności w celu wykonania zamówienia, przesyłania informacji handlowych i marketingowych, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 3. Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy ECO PARTNER. Przekazanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub finalizacji umowy zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia.

§15 Informacja handlowa

 1. Nabywca wypełniając formularz rejestracyjny jednocześnie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez Sklep Internetowy„ECO PARTNER”, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 2. Nabywcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowych w każdym czasie.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 3. Regulamin wchodzi w życie w momencie umieszczenia go na stronie sklepu.

 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli zajdzie taka konieczność, jednak tylko za zgodą Konsumenta.

 5. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie umieszczona na stronie internetowej.

Opinie klientów
M.N.Gorgo
Data dodania: 2023
Panele użytkuję już blisko 10 lat. Jesteśmy z małżonką ogromnie zadowoleni. Przede wszystkim z praktycznie bezobsługowej funkcjonalności. Koszt miesięcznego użytkowania w okresie grzewczym to o 100-150zł wyższy rachunek. Koszt jest nieporównanie niższy niż innego rodzaju ogrzewanie na inne paliwa...
ikonaikonaikonaikonaikona
Zbigniew M.
Data dodania: 2023
Jestem szczęśliwym posiadaczem ogrzewania na podczerwień od pięciu lat. Posiadam mieszkanie 47m2, koszt energii elektrycznej na 12 miesięcy jest niższa niż 3000zł co daje max. 250zł średnio miesięcznie za prąd. Jest w tym koszcie ogrzewanie, ciepła woda, agd, rtv, oświetlenie itp. Taniej niż centralne ogrzewanie.
ikonaikonaikonaikonaikona
Slawomir W.
Data dodania: 2023
Domek 70m2 place za 2 miesiące łącznie 700zl razem z agd, światłem i ciepła woda. Polecam, jestem mega zadowolony. Świetne doradztwo. Terminowo.
ikonaikonaikonaikonaikona
Sara K.
Data dodania: 2023
Ogrzewanie użytkuje od września zeszłego roku i jestem bardzo zadowolona. W mieszkaniu ciepło, średnie koszty ogrzewania miesięcznie 250-300zł przy 52m2. Dodam, że to starsze budownictwo. Doradztwo na najwyższym poziomie, a sam montaż przebiegł sprawie i bezproblemowo.
ikonaikonaikonaikonaikona
Marian D.
Data dodania: 2023
Mamy to ogrzewanie z 2017 roku. Jak najbardziej polecamy firmę ECO PARTNER. Bardzo profesjonalnie i szybko wykonany montaż, czysto i w przyjemnej atmosferze. Z ogrzewania jesteśmy bardzo zadowoleni i polecamy wszystkim. Z rachunków za prąd też jesteśmy zadowoleni. Najważniejsze że to jest bezobsługowe i niema przy tym zabawy jak przy kopciuchach.
ikonaikonaikonaikonaikona
Robert S.
Data dodania: 2023
Ogrzewanie panelami krótko-rewelacja. Użytkuję od ponad pięciu lat,porównania do poprzedniego węglowego,etażowego nie ma. Żałuję jednego,za późno zdecydowałem się na tego typu ogrzewanie. Ale do rzeczy, po tych kilku latach użytkowania zaczęła odchodzić powłoka na dwóch panelach ,akurat niedawno miałem kontakt z eco partner z propozycją okresowego przeglądu,zgłosiłem problem, który błyskawicznie został rozwiązany,mam nowe panele...
ikonaikonaikonaikonaikona
Grażyna B.
Data dodania: 2023
Jestem zadowolona z tego jak wszystko zostało zrobione, cena była bardzo dobra i nie muszę się o nic martwić. Założone w 2020 roku i wciąż działa, jest ekonomicznie i koszty eksploatacji nie są zbyt duże. Miła obsługa, szybki i sprawny montaż. Panowie po wykonanej usłudze posprzątali po sobie. Polecam gorąco.
ikonaikonaikonaikonaikona
Kaja T.
Data dodania: 2023
Jestem posiadaczką pięciu paneli od 14 lat. Bardzo polecam panele oraz firmę Eco partner :) Na te nowoczesne ogrzewanie nie jest potrzebne żadne pozwolenie, sam montaż trwał tylko 3 godziny i po chwili w mieszkaniu zrobiło się ciepło. W każdym z ogrzewanych pomieszczeń zamontowane są termostaty, co pozwana na dostosowanie temperatur w zależności od potrzeb. Miesięczny koszt ogrzania mojego 32m2 to około 200zł..
ikonaikonaikonaikonaikona

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce


Właśnie takie są rozwiązania Eco Partner

dowiedz się więcej ikona
play
Skontaktuj
się z nami

Rozmowa, plan i korzyści.

Infolinia: 61 642 99 88
E-mail: info@najtanszeogrzewanie.pl

Serwis 61 642 99 88 wew. 2
(codziennie od 8:00 do 17:00. Pilne sprawy do 22:00)
Zostaw nam dane kontaktowe, a skontkujemy się z Tobą jak najszybciej.
kod z obrazka
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od Eco Partner (ul. Miła 10, 62-090 Rokietnica) na mój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Eco Partner (ul. Miła 10, 62-090 Rokietnica), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883). Oświadczam, że powyższe przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych w podanym powyżej zakresie. Polityka prywatności
formularz kontaktowy